Jubileumsutgaven av NILs årbok er lansert. NIL 75 ÅR | 1945–2020

Jubileumsutgaven av NILs årbok er lansert. NIL 75 ÅR | 1945–2020

I forbindelse med NILs digitale landsmøte 28. mai lanserte vi NILs jubileumsårbok – INTERIØR&MØBLER 2020. 
NILs årbøker bestilles her

Mona Lise Lien, prosjektleder og daglig leder i NIL

For syvende gang har jeg gleden av å være prosjektleder for NILs årbok INTERIØR&MØBLER.
Oppdraget blir aldri rutine, da rammebetingelsene og kravene til prosjektene endres - og prosjektene som leveres fra medlemmene er forskjellige fra år til år. I 2020 har vi dessuten gleden av å feire foreningens 75-årsjubileum – noe vi markerer ved å utgi en jubileumsårbok.

Historisk stoff
Basisen er en tradisjonell årbok med fjorårets beste prosjekter, i tillegg har vi bygget på med historisk stoff fremstilt på forskjellig vis: En artikkel om fremveksten av profesjonen frem til etableringen av NIL 29. mai 1945, en tidslinje med milepæler 1945-2020, en artikkel om hvordan fagutøverne har profesjonalisert og posisjonert seg – og ikke minst en personlig og historisk innledning til hver kategori av prosjekter, skrevet av fagutøvere. Her bør det være noe for enhver smak!

Prosess og samhandling i prosjektene
Årboken er en faglig utgivelse, og tekstene som presenterer prosjektene gir innsikt i prosessene som ligger bak det endelige resultatet, både når det gjelder interiørarkitektens/møbeldesignerens bidrag og samhandling med andre faggrupper. Det er ofte i det tverrfaglige samspillet at de beste resultatene oppstår. Vi oppfordrer alle til å bruke tid på å lese tekstene. Bilder er viktige, men det er i kombinasjonen av tekst og bilder at man får forståelse av veien frem til målet.

Profesjonens posisjon i dag
Den sterke posisjonen profesjonene har i dag, har ikke kommet uten kamp. Det er mange som har gått foran og ryddet vei, men den kan fort forvitre hvis arbeidet ikke fortsetter. Vi jobber ut fra en grunnleggende sterk base fundamentert på faglig kunnskap og kompetanse, samlet styrke, en effektiv foreningsstruktur - og ikke minst - en positiv tone og samarbeidskultur innad i NIL. Vi er vennlige, imøtekommende og profesjonelle.

Sammen er vi sterke
Det er ekstremt viktig å stå samlet som faggruppe. Det danner grunnlaget for en styrke og gjennomslagskraft som ingen fagutøvere kan oppnå alene. Vi oppfordrer utøvere som har kompetanse til å være medlem i NIL, og som har valgt å stå utenfor, om å melde seg inn.

NIL vinner frem på vegne av fagutøverne
NIL vinner frem med det arbeidet som gjøres. Å posisjonere våre medlemmer i forhold til oppdragsgivere, samarbeidspartnere og myndighetene er et pågående arbeid som må tilpasses stadig endrede forutsetninger. Det langsiktige arbeidet som pågår medfører over tid flere oppdrag for interiørarkitekter og møbeldesignere.

Dokumentasjon som følge av konkurranse, med juryering
For å dokumentere kompetansefeltet med bredde, dybde og styrke utgir vi hvert år NILs årbok INTERIØR&MØBLER. De prosjektene du kan se og lese om i årboken har vært gjennom en reell konkurranse. Man kan ikke kjøpe seg plass i NILs årbok. Prosjektene har vært gjennom en tøff evaluering, før de presenteres her. Invitasjonen til å registrere prosjekter i databasen for årboken inneholder klare kriterier, og evalueringen og utvelgelsen gjøres av en faglig sterk jury over en periode på to uker. Juryeringen avsluttes med et felles jurymøte hvor endelig valg av prosjekter blir foretatt.

Det eneste mediet som dokumenterer fagutviklingen - og denne delen av kulturarven
Utvelgelsesmetoden gjør sitt til at NILs årbøker er det eneste mediet som dokumenterer utviklingen innen interiørarkitektur og møbeldesign over tid, ved å vise det ypperste som leveres fra våre medlemmer - og utgjør en viktig dokumentasjon på en del av vår kulturarv.
 
Registrering i NAL-bibliotekets artikkeldatabase
Dette er noe av grunnen til at NIL i 2016 ble bevilget økonomisk tilskudd fra Norsk Kulturråd for å få registrert innholdet i NILs årbøker 1988-2016. Prosjektet foregår over fem år og innebærer at innholdet i NILs årbøker registreres på fagartikkel-, prosjekt- og skribentnivå, med navn på utførende fagpersoner, inklusive emneord, i NAL-bibliotekets artikkeldatabase (tidligere ARKDOK). På denne måten gjøres dokumentasjonen tilgjengelig for forskere og andre interesserte, deriblant er det 19 institusjoner som abonnerer på databasen. Prosjektet med de historiske årbøkene ble ferdigstilt i begynnelsen av 2020. NIL har med egne midler dekket halve kostnaden for prosjektet.

Registreringen av utgavene fra og med 2017 og fremover finansieres utelukkende av NILs egne midler.


Tilgang til alle tjenester i NAL-biblioteket
Som NIL-medlem får du tilgang til alt NAL-biblioteket tilbyr ved å kontakte biblioteksleder Pernille Mofjell, pjm@arkitektur.no, tlf. 976 111 27.

Digitalisering av årboken
Vi har nå gleden av å presentere NILs årbok på ny digital plattform: Velkommen inn på interiørogmøbler.no
Med denne investeringen for fremtiden sørger vi både for å digitalt spre informasjon og dokumentasjon om den fantastiske jobben våre medlemmer utfører – og å tilby våre annonsører en ny kontaktflate mot lesere med interesse for kvalitetsløsninger innen interiørarkitektur og møbeldesign.