Høring: Forsvarlig byggkvalitet - rapport fra Byggkvalitetutvalget - forslag om endringer i plan- og bygningsloven. Frist 1. september

Høring: Forsvarlig byggkvalitet - rapport fra Byggkvalitetutvalget - forslag om endringer i plan- og bygningsloven. Frist 1. september

26. februar 2020
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring rapporten "Forsvarlig byggkvalitet – kompetanse, kontroll og seriøsitet". Rapporten er utarbeidet av et offentlig ekspertutvalg, og ble overlevert kommunal- og moderniseringsministeren 5. februar 2020.
Høringsfrist: 1. september 2020.

Bakgrunnen for oppnevningen av utvalget

Plan- og bygningslovgivningen har en rekke virkemidler som skal bidra til forsvarlig byggkvalitet, herunder erklæring om ansvarsrett, Sentral godkjenning for ansvarsrett, tilsyn og uavhengig kontroll. Enkelte av virkemidlene har vært sterkt kritisert, og departementet nedsatte derfor et ekspertutvalg for å vurdere om de fortsatt er egnet, eller bør endres. Utvalget ble også bedt om å vurdere rollefordelingen mellom bygningsmyndighetene og andre myndigheter i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Utvalgets forslag

Utvalget foreslår tiltak som skal bidra til at det lønner seg å levere kvalitet og være seriøs. Ansvarsrettssystemet i plan- og bygningsloven foreslås avviklet, slik at tiltakshaver alene står ansvarlig overfor det offentlige dersom det ikke bygges i tråd med gitte tillatelser. Sentral godkjenning for ansvarsrett foreslås avviklet og erstattet med lovregulerte yrker på viktige områder. Utvalget foreslår også å styrke kontroll og tilsyn på byggeplass, innføre en byggskadeforsikring for boliger, og at næringens egne ordninger for å sikre kompetanse i byggevirksomheten videreutvikles.

Høringen

Utvalgets rapport er inndelt i to deler. Del 1 inneholder beskrivelser av næringen, dagens virkemidler med mer. I del 2 presenteres utvalgets vurderinger og anbefalinger. Det er spesielt del 2 av rapporten som departementet ønsker innspill til. Departementet vil også invitere til innspillsmøter i høringsperioden.

Høringssaken med utvalgets rapport og oversikt over høringsinstanser er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2691077.

Lenke til rapport fra Byggkvalitetutvalget.

Høringsuttalelser skal avgis elektronisk. Dette gjøres under "send inn høringssvar" i lenken over.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. september 2020.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

 

Spørsmål kan rettes til:

Avdelingsdirektør Mariann Jodis Blomli:

E-post: Mariann-Jodis.Blomli@kmd.dep.no

Telefon: 22 24 72 51

 

Førstekonsulent Eirik Dragsund:

E-post: Eirik.Dragsund@kmd.dep.no

Telefon: 22 24 70 74

Med hilsen Mariann Jodis Blomli (e.f.)

avdelingsdirektør