INNSPILL TIL PARTIPROGRAMMET FRA ARKITEKTURFELTET. God arkitektur for et bedre samfunn. Arkitekturpolitisk plattform.

INNSPILL TIL PARTIPROGRAMMET FRA ARKITEKTURFELTET. God arkitektur for et bedre samfunn. Arkitekturpolitisk plattform.

Fredag 24. april 2020 ble e-posten nedenfor, sammen med dokumentet, sendt alle program-komitéene til partiene på Stortinget. 
 

GOD ARKITEKTUR FOR ET BEDRE SAMFUNN

Arkitektbransjens felles politiske plattform 2020-2021 

Arkitektbedriftene i Norge (AiN)

Arkitektenes fagforbund (AFAG)

Norske arkitekters landsforbund (NAL)

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL)

            Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

 

Om oss:
De norske arkitektorganisasjonene innen arkitektur, interiør- og landskapsarkitektur har i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DOGA) og med støtte fra utdanningsinstitusjonene som tilbyr arkitektur- og planutdanning på masternivå, utarbeidet en felles politisk plattform for arkitekturfeltet. Denne plattformen slår fast en rekke felles tiltak og mål som arkitekturorganisasjonene er enige om å jobbe for. Plattformen er i sin helhet er vedlagt dette innspillet, og utdyper de enkelte punktene under.

Basert på plattformen har arkitektorganisasjonene følgende hovedinnspill til partiprogrammene.

Arkitekturfeltets felles politiske mål: En stortingskomité med ansvar for de bygde omgivelser, og en offentlig utredning om fysisk planlegging

Organisasjonene på arkitekturfeltet er enige om følgende hovedmål:

 1. Bygde omgivelser formaliseres som et eget, overordnet politisk saksområde med egen stortingskomité

  Begrunnelse: Samfunnet investerer enorme ressurser i de bygde omgivelsene. Et tydelig og helhetlig politisk ansvar for den samlede fysiske planleggingen gjennom en egen fagkomite på Stortinget, vil samle politiske prioriteringer og sikre en større positiv samfunnseffekt av det som planlegges og bygges. En samling av dette ansvarsområdet vil være en sentral adresse for effektive politiske innspill, og vil også kunne rette tydelige forventninger til arkitektbransjen.
 2. Det gjøres en offentlig utredning av hvordan målene for og organiseringen av den fysiske planleggingen mer effektivt kan møte samfunnets forventninger og behov


Begrunnelse: Den samlede bygg- og anleggsvirksomheten har store utfordringer knyttet til både miljømessig og sosial bærekraft, til ressursbruk og til klimagassutslipp. Manglende mål og koordinering gjør at betydelige merverdier og muligheter for positive, langsiktige samfunnseffekter går tapt. Det er behov for en offentlig utredning som ser på hvordan systemer og praksis bedre kan realisere potensialet for verdiskaping og samfunnsnytte i det som planlegges og bygges.

 

Forslag til formulering i partiprogrammet:
Vi har følgende hovedforslag til formulering i partiprogrammet:

Vårt parti vil jobbe for at de bygde omgivelser formaliseres som eget politisk saksområde og at det utredes hvordan målene for den fysiske planleggingen svarer på samfunnets framtidige behov.

Særlige fokusområder med egne mål og tiltak

I tillegg til hovedmålene over, har arkitektorganisasjonenes politiske plattform fire fokusområder med underliggende delmål, hvor partiet kan hente godt utredede forslag til konkrete mål og tiltak for bedre bygde omgivelser. Fokusområdene er

 1. Bolig og bomiljø
 2. Offentlige anskaffelser
 3. Fortetting og arealbruk
 4. Gjenbruk og transformasjon

 

Tiltakspunktene under hvert av disse saksfeltene understreker arkitekturfagenes betydning for å oppnå sentrale samfunns- og bærekraftsmål, for eksempel knyttet til beredskap, folkehelse, klima og god bruk av offentlige ressurser.

Vi legger blant annet vekt på:

 • mer innovative og effektbaserte anskaffelser,
 • å styrke Plan- og Bygningsloven innen områderegulering,
 • å styrke utdanningsinstitusjonene for fysisk planlegging,
 • å styrke kompetansen innen arkitektur og planlegging i kommunene
 • tiltak for å fremme gjenbruk, transformasjon og sirkulærøkonomi i byggenæringen.
 • utvikling av Distriktssenteret som et kompetansesenter for å dyktiggjøre kommuner og fylkeskommuner i spørsmål om boligutvikling, arealplanlegging og offentlige innkjøp av arkitektur.

Vi diskuterer også en nødvendig forbedring av bo- og boligkvaliteten og hvordan denne kan fremmes gjennom tydelige og helhetlige funksjonskrav og godt samarbeid mellom private og offentlige aktører.

Vedlagte felles fagpolitiske plattform gjør rede for de nevnte tiltakene og flere andre innenfor de fire fokusområdene. Vi kommer gjerne med mer informasjon ved behov.

 

Vennlig hilsen
Arkitektbedriftene i Norge
Arkitektenes fagforbund
Norske arkitekters landsforbund
Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening
Norske landskapsarkitekters forening

 

Kontakt:

Janeche Bull Borander, utviklingssjef, Arkitektbedriftene i Norge

Mob. 950 49 026, janeche@arkitektbedriftene.no

Per Christian Opsahl, generalsekretær, Arkitektenes fagforbund

Mob. 911 98 330, per.christian@afag.no

Camilla Moneta, fagsjef, Norske arkitekters landsforbund

Mob. 995 20 974, cam@arkitektur.no

Monica Døhlie Heck, president, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening

Mob. 900 31 230, mdh@iark.no

Pål Dixon Sandberg, visepresident, Norske landskapsarkitekters forening

Mob. 986 42 646, paal@dronninga.com

Ingerid Helsing Almaas, seniorrådgiver, Design og arkitektur Norge

Mob. 915 83 648, iha@doga.no