Forslag om krisepakke for bedrifter

Fredag la regjeringen frem forslag til ytterligere økonomiske tiltak. Nå skal det blant annet innføres en kompensasjonsordning til koronarammede bedrifter.

Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten tar en del av kostnaden som virusutbruddet og smitteverntiltakene påfører norske bedrifter. Den midlertidige ordningen skal være målrettet og få virkning raskt, samtidig skal den favne bredt. Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som kommer til å benytte seg av den. Ordningen blir utformet i tett samarbeid med næringsorganisasjonene og LO, og det arbeides med en løsning der bedriftene søker støtte gjennom en sentral digital portal. Behandlingen av søknadene skal i stor grad være automatisert og basert på tilgjengelige registerdata.

Innretningen av kompensasjonsordningen vil være basert på syv prinsipper:
1. Ordningen skal være effektiv og virke raskt
Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Å benytte bankene og tilgjengelige registerdata, i stedet for å sette opp en ny byråkratisk organisasjon, vil bidra til det.
2. Ordningen skal være målrettet
Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.
3. Ordningen skal være midlertidig
Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.
4. Ordningen skal favne bredt
De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet rammer norsk næringsliv bredt og treffe næringer som har behov for hjelp og som ikke har evne til å bære sine faste kostnader. Ved å etablere én omfattende ordning som treffer bredt, reduserer vi sannsynligheten for å måtte innføre små spesialordninger rettet mot enkeltbransjer eller tilfeller.
5. Ordningen skal være enkel
Det må være så enkelt som mulig både å benytte og administrere ordningen.
6. Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverket
Ordningen må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket.
7. Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres
Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

Forslaget skal etter planen behandlet av Stortinget i uke 14.