Rettigheter for frilansere og selvstendig næringsdrivende

På denne siden har vi samlet informasjon om rettigheter for selvstendig næringsdrivende.

 • Selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring (dagpenger) tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G (599 148 kroner). Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.
 • I tillegg kan flere med lav inntekt få dagpenger. Vanligvis må man ha hatt en inntekt over 150.000 kroner de siste tolv månedene, nå senkes grensen midlertidig til 75.000 kroner.
 • Permitterte sikres nå full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.
 • Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til tre dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag tre.
 • Regjeringen åpner for økonomisk sosialhjelp til selvstendig næringsdrivende og frilansere, som en midlertidig inntektssikring frem til det tidspunktet NAV er i stand til å utbetale midler fra den nye ordningen som etableres. Dette er vanligvis en strengt behovsprøvd ordning, der det i utgangspunktet stilles strenge krav til at søker bruker oppsparte midler mv. før stønad kan gis. Nå vil det blant annet ses bort fra kravet om å bruke oppsparte midler.
 • I skrivende stund er det uklart hvordan selvstending næringsdrivende kan søke på den midlertidige dagpengeordningen og økonomisk sosialhjelp, da NAV ennå ikke har fått på plass systemene for å søke

  Les mer om rett til dagpenger og omsorgspenger
  Les mer om arbeidstakers rettigheter ved permittering
  Les mer om selvstendig næringsdrivende rett til permittering
  Les mer om rett til økonomisk sosialhjelp

Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt
Selvstendig næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.
Les mer her