Anne Alnæs' studentpris 2022 ble vunnet av Eline Beier fra KMD ved UiB

Anne Alnæs' studentpris 2022 ble vunnet av Eline Beier fra KMD ved UiB

Anne Alnæs’ studentpris 2022
Seks masteroppgaver konkurrerte i år om Anne Alnæs’ studentpris. Eline Beier fra Fakultet for Kunst, Musikk og Design, Universitetet i Bergen gikk av med seieren med masteroppgaven «Hjemme hele livet». Vi gratulerer og ønsker alle som i år har gjort seg fortjent til mastergraden lykke til videre!

Kriterier
Alle studentmedlemmer i NIL som i inneværende år har levert og bestått masteroppgave ved UiB, KHiO eller tilsvarende skole i utlandet, med spesialisering i interiørarkitektur eller møbeldesign, kan delta ved å sende inn masteroppgaven.

Vurderingskriterier
Det legges vekt på at oppgaven bidrar til å fremme interiørarkitektur og/eller møbeldesign på et høyt kvalitativt nivå. Prosjektene skal eksemplifisere god design. God design innebærer at problemstillingene er godt formulert, at funksjoner er grundig analysert og at løsningene er av høy estetisk kvalitet. I tillegg vil juryen bedømme kvalitet på tegninger og presentasjonsteknikk.

Juryens begrunnelse
Vinneren av årets Anne Alnæs’ studentpris berører et interessant og sosialt aktuelt tema som også er aktuelt innen interiørfaget. De funn vinneren av årets pris gjør i sin MA-oppgave, viser et sterkt behov for videreutvikling av eldreboliger.

Blir det tilrettelagt for flere gode boliger som kan gi økt trygghet, trivsel, sosial deltagelse og fysisk aktiviteter i hverdagen, vil det kunne gi eldre bedre mulighet til å ta ansvar for eget liv. Som vinneren selv fremhever, vil et slikt tankesettet med boligutvikling for eldre kunne være kostnads- og ressursbesparende for samfunnet og bidra til en positiv livsglede for de eldre.

Eline Beier har gjennomført en analytisk vurdering, utført en teoretisk sterk oppgave på temaet eldrebølgen og presset på helsevesenet, samt å ivareta eldres eget ønske om å kunne klare seg selv lengst mulig. Masteroppgaven berører en problemstilling med mange fasetter.

Resultatene fra hennes intervjuer og befaringer gjennomført blant eldre om deres primærbehov og ønske om verdig liv, leder til oppgavens fokus på planløsning, orientering, funksjoner, hjelpemidler, taktilitet, lys og lyd, trygghet og gode sosiale relasjoner.

Juryen oppfordrer Eline Beier til å ta MA-oppgaven videre, utvikle ideene i konseptet for en mulig gjennomføring i tettbygde strøk og byer - og fremme funnene politisk.

Oppgaven er akademisk sterk, godt gjennomarbeidet og viser interessante løsninger.

Bakgrunn (fra oppgaven)
«Hjemme hele livet» er et undersøkende masterprosjekt som omhandler bolig, om hvordan boligens utforming kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltagelse, mobilitet og fysiske aktiviteter i hverdagen til eldre med nedsatt funksjonsevne.

Problemstilling
Hvordan kan designfaglige virkemidler innen interiørarkitektur skape et godt hjem for eldre?

Les et kort resymé,

Plansjer,

Prisen er opprettet til ære for professor i interiørarkitektur, Anne Alnæs, SHKS, som døde i 2003.

Les mer om Anne Alnæs' studentpris