Saken om sentral godkjenning for interiørarkitekter, i kortform. Saken er oppdatert 29. november 2018
Direktør for sentral godkjenning, Steinar Andersen sammen med daglig leder og styret i NIL

Saken om sentral godkjenning for interiørarkitekter, i kortform. Saken er oppdatert 29. november 2018

NIL aksepterer ikke at en høyt utdannet, hardt arbeidende og seriøs faggruppe blir behandlet på denne måten – og gir ikke opp kampen for rettferdig behandling av interiørarkitektene.


Lenke til rapporten utarbeidet av rådgivningsselskapet Analyse & strategi og til artikler om saken nederst i teksten.

Mona Lise Lien, daglig leder i NIL
Dato: 27. april 2018. Oppdatert 6. juni 2018. Oppdatert 7. juni 2018. Oppdatert 1. oktober. Oppdatert 17. oktober.

01.01.2016
Endringer i Plan- og bygningsloven trer i kraft. Bl.a. kan man ikke lenger søke lokal godkjenning i byggesak for arkitekturprosjektering – som de fleste interiørarkitektene hadde jobbet med.

Januar 2016      
Interiørarkitekter i hele landet søker sentral godkjenning og får avslag.
Medlemmer i NIL kontakter foreningen for å få bistand.
Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) som representerer masterutdannede interiørarkitekter, kontakter DiBK for å finne ut hva som er problemet.


NILs hypotese var at DiBK hadde feil eller mangelfull informasjon – og at dette kun var et spørsmål om å klarlegge hva som var problemet, for så å finne en løsning på det. Vi hadde med andre ord stor tillit til at myndighetenes kvalitetssikringsorgan ville håndtere saken på en profesjonell måte.


Medio februar 2016
NIL sender etter avtale med DiBK tre eksempelsaker til DiBK, slik at de kan gå i dybden på disse – og gi tilbakemelding på hva som er problemet.


8. juni 2016
Etter purringer mottar NIL svar fra saksbehandler:
Så langt har vi vurdert studiet interiørarkitektur (bachelor eller høyere) til ikke å være tilstrekkelig relevant til å kvalifisere for sentral godkjenning for prosjektering av arkitektur.

Det stilles krav for sentral godkjenning om kvalifikasjoner innen følgende områder:

* arkitektonisk utforming
* konstruksjonssikkerhet
* sikkerhet ved brann,
* planløsning, herunder også byplanlegging
* miljø og helse
* bygningsfysikk, energi og lydforhold

Vi finner ikke at dette studiet omfatter de kvalifikasjoner som kreves. I studieplan finner vi mye som omhandler helhetlig planlegging og utforming av rom, men ingenting på de øvrige kravene i kulepunktene over.


Det pekes ikke konkret på hva som er mangelfullt i studieplanene. NIL fikk sin hypotese om mangelfull/manglende informasjon bekreftet.

NIL sender DiBK kontaktinfo til de fagansvarlige for masterstudiene ved høgskolene til saksbehandleren i DiBK - som bekreftet at de skulle kontakte høgskolene.


25. august 2016
NIL får vite av saksbehandleren at høgskolene ikke er fulgt opp.
NIL sender over studieplanene for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) – og sammenlignet/kommenterte innholdet mellom interiørarkitektstudiet og arkitektstudiet.
Fra dette tidspunktet mottar ikke lenger NIL svar på sine henvendelser.
Heller ikke når daglig leder på vegne av styret i NIL 31. august 2016 ber om redegjørelse for saksbehandlingen i DiBK.


August – november 2016
Arbeid pågår internt i NIL i administrasjonen, styret, utdanningskomiteen og arbeidsgruppen som jobber med innspill om vurdering interiørarkitektenes realkompetanse.


Desember 2016
NIL sender en formell henvendelse til Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB)/i dag Universitet i Bergen, KMD – og til Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) hvor vi redegjør for problemstillingen og ber høgskolene beskrive /dokumentere det nivået utdanningen har innen:

arkitekturprosjektering med arkitektonisk utforming
konstruksjonssikkerhet
sikkerhet ved brann
planløsning
miljø og helse
bygningsfysikk
energi og lydforhold

 

Videre bes høgskolene om også å se på utdanningens innhold i forhold til innholdet i Byggteknisk forskrift, TEK10. I Byggesaksforskriften SAK10 §11-2 og §11-3 vises krav til utdanning og innhold.

Det er en stor oppgave NIL som faginteresseorganisasjon for masterutdannede interiørarkitekter ber utdanningsinstitusjonene å gjøre. Høgskolene ser viktigheten av arbeidet og nedsetter arbeidsgrupper som jobber frem beskrivelser og dokumentasjon.


Juni 2017
NIL ber om møte med direktør i DiBK, Morten Lie. Han gir positiv respons på å møtes i september.


12. oktober 2017
Møte mellom DiBK ved direktør for sentral godkjenning, Steinar Andersen og NIL.
DiBK bestemmer seg for å igangsette et prosjekt i eksternt fagmiljø for å vurdere innholdet i studieplanene, fordi det er viktig at uhildede og kompetente øyne ser på utdannelsen opp mot Plan- og bygningsloven / lover, regler og forskrifter. Måle innholdet i studiene opp mot disse.
Prosjektet rapporterer til Steinar Andersen. DiBK vil forholde seg til det prosjektet anbefaler.

(Fra møtereferat fra møte 12. oktober 2017)


Desember 2017
Rådgivningsfirmaet Analyse & strategi begynner på oppdraget som er definert av DiBK.

Februar 2018
Rapporten er klar.


15. mars 2018
Møte mellom DiBK, Analyse & strategi og NIL hvor rapporten og konklusjonen blir gjennomgått.
NIL blir bedt om å holde informasjonen til over påske, da DiBK ønsker å informere andre aktører.


5. april 2018
NIL får positivt svar på vårt spørsmål om interiørarkitekter med diplom eller hovedfag faller inn under rapporten og konklusjonen som gjelder master, svaret er positivt: Diplom/hovedoppgave vil også bli godkjent. (Se rapporten 8 OPPSUMMERING – ANBEFALING)


7. april 2018
Direktør for sentral godkjenning i DiBK, Steinar Andersen, presenterer rapporten og konklusjonen på NILs landsmøte i Trondheim.
NIL feirer sammen med medlemmene at to års lang kamp endelig har ført frem.


Etter NILs landsmøte 7. april 2018
Så begynner neste omgang i det som begynner å minne om en farse som følge av innsigelser som går på at DiBK har skaffet seg et for svakt beslutningsunderlag. Og at Rapporten har kun vurdert deler av kvalifikasjonskravene som stilles til arkitekturprosjektering, og ikke vurdert i hvilken grad interiørarkitekten har relevant og tilstrekkelig utdannelse innen de sentrale delene av godkjenningsområdet, arkitektonisk utforming innbefattet temaer som kontekstuell tilnærming og tomteanalyser, hele bygg eller bygningsmiljøer, planløsning, miljø og helse, energi og lydforhold og klimaskall.


13. april 2018
Direktør i DiBK, Morten Lie ringer NIL og informerer om at de omgjør beslutningen som er formidlet til NIL.

NIL sender henvendelse til statsråd Monica Mæland i KMD og ber departementet gripe inn i saksbehandlingen.

18. april 2018
NIL har møte med direktør i DiBK, Morten Lie. Temperaturen er høy, men noen ganger er det nødvendig å gi uttrykk for usensurerte reaksjoner.

2. mai 2018
Statsråd Monica Mæland, KMD svarer at saken er lei og at DiBK har beklaget, og ber NIL fortsette dialogen med Direktoratet for byggkvalitet siden de er gitt ansvaret for å forvalte den sentrale godkjenningsordningen innenfor de rammer som regelverket stiller opp. 

29. mai 2018
Nytt møte mellom direktør i DiBK, Morten Lie og NIL. Lie informerer om en actionplan på fire punkter som de skal gjennomføre, herunder en sammenstilling av informasjon om utdanningene opp mot hele godkjenningsområdet arkitekturprosjektering. Denne sammenstillingen skal gjøres både for utdanningsforløpet for interiørarkitekter ved KHiO og UiB/KMD - og for arkitekter ved AHO, BAS og NTNU. 
Arbeidet skal være klart senest i august.

14. september
Direktør i DiBK, Morten Lie sender epost med informasjon om at utredningen dessverre er forsinket og at DiBK tar sikte på utsendelse i uke 39.
Videre informeres det om at informasjonen om å erklære ansvar i enkeltsaker er oppdatert på dibk.no - og at det er utarbeidet en veiviser.

28. september
Direktør i DiBK, Morten Lie sender epost med informasjon om at utredningen er ytterligere forsinket og at ny direktør, Per-Arne Horne,  tiltrer 1. oktober og må få tid til å sette seg inn i saken.

22. oktober
Møte mellom ny direktør i DiBK, Per-Arne Horne og NIL ved president Torunn Petersen, visepresident Minica D. Heck og daglig leder Mona Lise Lien.

1. desember
Utredningen forventes å være klar.

6. desember
Møte mellom ny direktør i DiBK, Per-Arne Horne og NIL ved president Torunn Petersen, visepresident Minica D. Heck og daglig leder Mona Lise Lien.
Det forventes at evalueringen og konklusjonene blir presentert.

_____


Les artiklene på arkitektnytt.no og følg med i den videre utviklingen.

18. april 2018: DiBK ga NIL godkjenning, trakk den samme uke. Lenke
20. april 2018: – Ja, vi er forbannet. Lenke
20. april 2018: NAL trekker seg ut av NIL-saken. Lenke
20. april 2018: AHO. – Interiørarkitekter bør ikke godkjennes for Tiltaksklasse 2. Lenke
20. april 2018: AiN. Vil ikke begrense interiørarkitektenes godkjenningsområde. Lenke
25. april 2018: Krever likebehandling. Lenke
7. juni 2018: Departementet beklager overfor NIL. Lenke
19. september 2018: Sentral undring i NIL. Lenke


Lenke til rapporten