Arbeid i NIL for å løfte frem møbeldesign og møbeldesignerne
Foto: Elisabeth Aarhus

Arbeid i NIL for å løfte frem møbeldesign og møbeldesignerne

De siste årene har det blitt igangsatt og gjennomført mange aktiviteter i regi av NIL for å løfte frem møbeldesign som profesjon og gi møbeldesignerne den plassen de fortjener. Vi er ikke i mål, men har kommet et stykke på vei.

Nå trenger vi flere utøvere på banen som vil være med å bidra i det videre arbeidet.

NIL og møbeldesignere

Det er nedlagt mye arbeid de siste årene for og med møbeldesignerne i NIL, her er en kort oppsummering:

Landsmøtevedtak om opprettelse av Møbelgruppen. Vedtektsendring.
Det ble etablert en øremerket styreplass for en møbeldesigner med ansvar for å holde kontakt med og bistå Møbelgruppen. Vedtektsendring.

Møter i Bergen med Møbelgruppen, både med møbeldesigner/styremedlem og daglig leder i NIL, for å diskutere konkrete tiltak for å styrke møbeldesignerne og profesjonen.

Økt fokus på møbeldesign gjennom nyhetsbrev og profilering i Arkitektnytt basert på innspill fra møbelgruppen.

Landsmøtevedtak for opptak av møbeldesignere som medlemmer i NIL på særskilte vilkår. Møbelgruppen har laget utkastet til kriteriene på oppdrag fra styret og administrasjonen. Vedtektsendring.

Konkurransemal for møbeldesign, klargjort av Møbelgruppen.
Administrasjonen har ved hjelp av konkurransemalen for møbeldesign og følgeskriv bearbeidet over 800 mottakere på navn / potensielle oppdragsgivere i kommuner og fylkeskommuner.

NIL har vært med å starte opp, og bidrar i arbeidet med Samarbeidsrådet for møbel og interiørdesign (SMI), Temanotat 1 fra SMI. NIL er representert med møbeldesigner/styremedlem Fredrik Torsteinsen. SMI har etablert en søknad til Nærings- og fiskeridepartementet, samt at det jobbes med hvordan SMI skal organiseres i det videre arbeidet.
Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI) skal være et forum der designere, produsenter, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og virkemiddelapparat jobber sammen for å fremme norsk møbel- og interiørdesign i Norge og i utlandet.