• Om NIL

Hva gjør en interiørarkitekt MNIL?

Interiørarkitekter er utdannet til å sette seg inn i og forstår sluttbrukers behov og ønsker. I tillegg har interiørarkitekten MNIL kunnskap og bred erfaring i å vurdere fargebruk og hvilke innvendige materialer som fremstår som riktigst i det enkelte prosjektet og for den aktuelle brukergruppen. Dette er nødvendig kompetanse for å skape miljøvennlige og godt universelt utformede løsninger.

Finn interiørarkitekt

Interiørarkitekt MNIL - kjernekompetanse

Mal for kontrahering av interiørarkitekt i offentlige prosjekter

Tidlig interiørplanlegging sikrer at rom, materialer, farger og møblering sees i sammenheng, og at interiør og arkitektur samspiller best mulig innenfor totale budsjettrammer

Arealeffektivisering

Arealbruk bestemmes ut fra studier av brukerbehov som er avhengig av alder, funksjonsnivå, bruksformål, verdier og økonomi. I denne fasen legges grunnlaget for byggets universelle utforming, informasjonsflyt og kommunikasjon mellom mennesker, trivselsfaktorer som tilhørighet og arbeidsglede - i tillegg til miljøhensyn og energiøkonomisering.

Det å benytte en interiørarkitekt skal i tillegg til å gi kvalitetssikring av innhold, også være kostnadsbesparende over tid for oppdragsgiver.

Færre feil

Kompleksiteten i dagens bygg øker mulighetene for kostbare feil. Prosjekteringsgrupper bygges opp med tverrfaglig spesialistkompetanse for at flest mulige behov skal ivaretas på et tidlig stadium og derved unngå feil. Interiørarkitekten har en viktig plass i denne gruppen. Interiør er ikke noe man kan velge til slutt, men er en del av den totale løsningen.   

Innenfra og ut

Et interiør består av både materielle og sanselige elementer som sammen skaper et kulturuttrykk og en romopplevelse. Interiørarkitektens rolle i byggebransjen er blant annet å sørge for at byggene er fleksible og kan brukes både i dag og i fremtiden. Interiørarkitekten skaper lønnsomme og brukerorienterte løsninger innen bolig, helse-, undervisnings-, nærings- og kulturbygg. Rollen er å bidra til å tenke innenfra og ut.

Omgivelsenes betydning for helse og trivsel

Forskning viser at omgivelsene betyr mye, blant annet for å bli frisk på sykehus, for trivsel og yteevne på skoler, arbeidsplasser osv. Gode rom skapes gjennom bruk av lys, farger, kontraster, materialer, rommets geometri osv. Interiørarkitekten er utdannet til å løse disse oppgavene ut fra den menneskelige målestokk/ antropometri, og arbeider innefra og ut.  

Universell utforming

Interiørarkitekten er den faggruppen som har jobbet lengst med universell utforming - tilrettelegging i forhold til gode opplevelser og tilgjengelighet for alle. Brukerbehov har alltid stått sentralt i utdanningen og utøvelsen av faget.

Miljø/ bærekraftig utvikling

Et sentralt tema innen byggfaget er energisparing og miljø som av interiørarkitekten forvaltes gjennom kunnskap om materialer, belysning, gjenbruk og varige løsninger. 

Rehabilitering

Interiørarkitekter respekterer byggets historie og bringer inn dagens behov. Hvis det er slik at 80 prosent av dagens bygningsmasse er stipulert til også å bli benyttet i 2050, kan interiørarkitektene bidra til å realisere prosjekter som ivaretar vår bygningsarv samtidig som man tilrettelegger for ny bruk og tilgjengelighet for alle. NIL har medlemmer som besitter høy faglig kompetanse innen bygningsvern, restaurering og rehabilitering. Deler av restaureringen av slottet, restaurering av Universitetets Urbygning, finansministerens kontor, NVE-bygget, Hydrobygget  osv. er utført i samarbeid med våre medlemmer. 

Bærekraftig utvikling handler ikke alene om energibruk og miljøsertifisering av bygg. Det må også tilstrebes varige estetisk utrykk, holdbare prosjekt som ikke bare er preget av tidens impulser og moderne tendenser, men kjennetegnet av formkvaliteter og materialbruk som varer gjennom flere generasjoner.

Teknologiutvikling

Teknologiutviklingen setter store krav til utforming av løsninger og endrer seg kontinuerlig. Interiørarkitekten forstår teknologi og menneskene som bruker den, og kan implementere denne kunnskapen i en fysisk helhetlig estetisk, funksjonell og miljøriktig setting.  

Interiørarkitektens kompetanse utnyttes optimalt når oppdraget starter i programmeringsfasen hvor behovsanalysen foretas.

Oppsummering

 • Design av interiør tilpasset oppdragsgivers/ brukeres behov: Økonomi/ arealeffektivisering, teknologi og universell utforming
 • Prosjektering av offentlige og private interiør, i nye og eldre bygg: miljøhensyn
 • Rehabilitering og restaurering av eldre interiør: kulturvern

Prosjektering av interiør kan omfatte

 • Organisering av rom og funksjoner etter analyse av bruksbehov
 • Planløsning og møbleringsplaner
 • Farge, tekstil- og materialvalg i rom og møbler
 • Belysningsplanlegging
 • Møbel- og komponentvalg
 • Spesialdesign av innredningselementer
 • Konseptutvikling
 • Anbudsinnhenting, oppfølging og prosjektledelse i interiørprosjekter

Hvordan engasjere en interiørarkitekt MNIL?

Medlemmer av NIL arbeider i alle deler av landet og kan søkes opp i NILs medlemsbase. Det kan søkes på fagområder, personnavn, firmanavn osv. Det kan også gjøres geografiske søk. Mange medlemmer har lagt ut sin portfolio.


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her