• Lokalgruppe

Vedtekter og retningslinjer for lokalgruppene

Retningslinjer for lokalgruppene

Sist endret på landsmøtet 02.04. 2011

1.    NILs landsmøte inndeler landet i gruppeområder ut fra geografiske kommunikasjonsmessige hensyn. NILs medlemmer er automatisk medlemmer av den lokalgruppe som dekker vedkommendes bopel eller arbeidssted. Landsstyret kan dispensere herfra hvor spesielle hensyn tilsier dette.

2.    Med lokalgruppe menes en gruppe på minimum fem medlemmer. For å danne eller fortsette lokalgruppe med et mindre medlemstall må dette godkjennes på NILs landsmøte.

3.    Lokalgruppenes viktigste funksjon er å holde kontakt mellom NILs medlemmer innen gruppene og dessuten kontakt mellom gruppene og NIL. Hver lokalgruppe velger et medlem/suppleant til NILs landsstyre.

4.    Lokalgruppene står fritt til å velge sin egen styreform og til å fastsette sine egne vedtekter, som må være i overensstemmelse med NILs vedtekter.

5.    NIL refunderer reise- og oppholdsutgifter for lokalgruppens representant til landsmøtet. Det forutsettes at disse utgiftene holdes på et rimelig nivå. For øvrig ordner gruppene selv sin økonomi. Fastsettes en gruppekontingent, skal denne kreves inn gjennom NIL.

6.    Ved oppløsning av lokalgruppen gjelder §7 i NILs lover. Eventuelle aktiva tilfaller NIL og øremerkes eventuell fremtidig gruppe i samme distrikt.

 

Vedtekter for lokalgruppene 

Sist endret på landsmøtet 02.04. 2011

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening

1.    (Gruppens navn…) gruppen av NIL – Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening.

2.    Gruppens formål er å være forum for faglig meningsutveksling og kollegialt samvær.

3.    Medlem av gruppen er de som i NILs matrikkel er oppført under  …gruppen. Alle medlemmer av NIL har rett til å delta i gruppens møter.

4.    Gruppens organer er:

       a)  Årsmøtet     b)     Styret

       Gruppens øverste myndighet er årsmøtet.

5.    a)  På årsmøtet kan kun medlemmer av gruppen avgi stemme. For at vedtak på årsmøtet skal være gyldig, må følgende regler være fulgt:

I.   Innkallelse til ordinært eller ekstraordinært årsmøte sendes medlemmene og NIL senest 14 dager i forveien med saksliste, årsmelding, regnskap, forslag og andre dokumenter som skal behandles.

II.   Bare sakslisten som er utsendt kan realitetsbehandles.

III.  Forslag til behandling i årsmøtet må være kommet styret i hende senest fire uker før årsmøtet for å komme med på sakslisten.

b)  Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller etter skriftlig krav fra minst 1/3 av medlemmene.

c)  Det årlige ordinære årsmøte skal holdes innen utgangen av mars måned og skal ha følgende saksliste:

I.   Årsmelding og regnskap

II.  Årskontingent

III.  Valg av styre og valgkomité

IV. Andre rett-tidig påmeldte saker

Protokoll fra årsmøtet sendes gruppens medlemmer og NILs styre innen 14 dager.

d)  Avstemmingen skal skje skriftlig hvis noen krever det.

e)  På årsmøtet gjelder alminnelig flertall av de avgitte stemmer unntatt ved vedtektsendringer som bare kan besluttes ved minst 2/3 flertall. Vedtektene må være godkjent av NILs Landsmøte.

f)  Hvis gruppens styre eller 1/3 av gruppens medlemmer fremsetter forslag om oppløsning av gruppen, kan gyldig vedtak om dette treffes av årsmøtet, såfremt 2/3 av gruppens medlemmer stemmer for forslaget. Eventuelle aktiva tilfaller NIL og øremerkes eventuelt fremtidig gruppe i distriktet.

6.   a)  Gruppens styre skal bestå av to - fem medlemmer.      

      b)  Styret er ansvarlig leder av gruppens virksomhet.

      c)  Ett landsmøtemedlem med vara og en kontaktperson m/vara velges av og innen styret. Dette kan være samme person.

       d)  Styrelederen velges for ett år om gangen. Øvrige styremedlemmer velges for to år, og halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år.

7.    Møter og arrangementer

Lokalgruppemøter eller andre arrangementer bør holdes minst  fire ganger i året. Møteplan legges inn i NILs kalender på nettsidene og referat fra møtene kan offentliggjøres i Arkitektnytt.

8.    Arbeidsgrupper

Gruppen eller styret kan til enhver tid nedsette arbeidsgrupper til å ta seg av spesielle saker.

 9.    Kontingent

Medlemskontingent til gruppen fastsettes på årsmøtet. Den skal innkreves av NIL, samtidig med og i tillegg til NIL-kontingenten mot vederlag som fastsettes av NILs landsmøte. NILs regnskapsfører  avregner med gruppen innen utgangen av juni og desember.


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her